JAKINARAZTEN DA 2014ko urriaren 20an Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

 

“Bergarako Udaleko plantillan hutsik dauden 2 elektrikari ofizialen lanpostuak betetzeko deialdia egin du Bergarako Udalak eta eskaerak aurkezteko epea amaitu denez, aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik, E R A B A K I  D U T

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

ALVAREZ GARATE EKAIN                        

ARAMENDI ODRIOZOLA ION IÑAKI                    

ALVAREZ LOPEZ, JOSEBA                            

AMASORRAIN GONZALEZ JON                          

AMILLETA BIAIN, ANDER                            

AREITIO BLASCO, OIER                             

ARIZTONDO URRETABIZKAIA, JOSE IGNACIO             

ARRIBAS ALKORTA, GARIKOITZ                       

ASTIGARRAGA MENDIZABAL XABIER                  

BERASTEGI RUBIO, IÑIGO                           

BERMEJO CARO, JULIAN                             

CIARSOLO LARRAÑAGA JOSE ASIER                     

DE GOÑI RIPA ANGEL MARIA                         

DOVAO HORMAECHEA ALBERTO                         

DURAN BACAICOA ALEXANDER                         

ETXEPETELEKU IDIAZABAL, IÑAKI                    

IBARROLA BERRA, NOE                               

ITURRIAGA-ETXEBARRIA LETURIAGA, EKAITZ           

IZAGA OLALDE, ARITZ                              

JAUREGUI IBARZABAL MARCOS                        

LARRAÑAGA SANTAMARIA, ION                        

LEIZA IDIAZABAL, ARITZA                           

LLAMAS LOPEZ DE ERENCHUN, MIKEL                  

MARTINEZ CARRASCOSA BARTOLOME                    

MARTINEZ EGUIA, ASIER                            

MUGICA MUGURUZA MARTIN                           

OKINA LATORRE JESUS                               

OLASOLO ARANZABAL IOSU                           

OLEAGA CASTELLET, PABLO                          

ORGAZ GARCIA IKER                                

OSA GALARRAGA GAIZKA                             

OSA GALARRAGA IBON                                

OTAZO MORENO IGOR                                

PEÑA ORTIZ DE URBINA, URTZI                      

RAMOS SEGOVIA, FERNANDO                          

RODRIGUEZ GARCIA, YOSU                           

RUIZ ALLICA, UNAI                                 

SASIGAIN GARITAGOITIA, IOSEBA                    

SILLERO HABA, MANUEL                             

UGARTE LIZARRAGA ARITZ                           

URBIZU RINCON IÑIGO                               

URIBE-ETXEBERRIA SESMA, GORKA                    

VIVANCO BERAZADI HEITOR                       

ZABALETA ELORZA IOSU                             

ZAITEGUI ARRONDO MARTIN                          

Onartuak izan badira ere udalak edozein momentutan baldintzak betetzen direla egiaztatzeko konprobaketa lanak egin ditzake.

 

BIGARRENA: Epaimahaia ondorengo hauek osatzea:

Lehendakaria: Iñaki San Jose Loiti.

                Bokalak:

-          Juan Ramon Garitano Larrañaga, obra eta zerbitzuetako buruaren laguntzailea eta lehendakariaren ordezkoa.

-          Iosu Martin Alkorta Marco,  elektrikari arduraduna eta obra eta zerbitzuetako buruaren laguntzailearen ordezkoa.

-          Iker Ibarguren Baños Antigua Agorrosingo mantenimendu arduraduna.

-          Mikel Zubizarreta Telleria Agorrosingo mantenimendu arduradunaren ordezkoa.

-          Jesus Begoña Oñarte de Etxebarria, HAEEko ordezkaria hautaketa-saioen azteketarako.

-          Jose Manuel Duran Lara, HAEEko ordezkariaren ordezkoa hautaketa-saioen azterketarako.

-          Julian Cabezas Urkiaga, HAEEKO ordezkaria euskara frogarako.

-          Garbiñe Doval Garcia, HAEEKO ordezkariaren ordezkoa euskara frogarako.

-          Joserra Uribarren Azpiazu, Arrasateko OZM obra lantaldeko obretako burua.

-          Santi Barreña San Juan, Bergarako Miguel Altuna Institutukoko irakaslea

-          Jose Antonio Arenaza Ecenarro, Bergarako Miguel Altuna Institutukoko irakaslearen ordezkoa.

-          Jorge De La Torre De La Torre, teknikaria Arrasateko OZM obra lantaldeko obretako buruaren ordezkoa.

-          Anselmo Calleja Quiñones, Jorge De La Torre De La Torre teknikariaren ordezkoa.

-          Felix Irizar Prieto, komiteko kidea.

-          Iñigo Uribesalgo Garitano komiteko kidearen ordezkoa.

Idazkaria:

Mª Concepción Ugalde Izeta, Bergarako Udaleko behin-behineko Idazkaria.

Goretti Andrinua Iraolagoitia, idazkariaren ordezkoa.

 

HIRUGARRENA: Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak 10 egun naturaleko epean aurkeztu ahal izango dira, zerrenda Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, besterik gabe.

Erreklamazioak aurkeztuko balira, udaletxeko iragarki taulan eta udaleko web orrian argitaratuko den ebazpenaren bitartez erabakiko dira.

 

LAUGARRENA: Izangaiei jakinaraztea oinarriek diotenari jarraituz oposizioaldiko lehen froga azaroaren 20an goizeko 10:00etatik aurrera egingo dela horretarako izangaiek UNEDek Bergaran duen egoitzan (San Martin Agirre plaza).”

 

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.

Horretarako bi hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun hurrengo egunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren aurretik, berraztertze errekurtsoa jar dezakezu erabakia hartu duen organoaren aurrean hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen duzun hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

lege-oinarria: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c, 116. eta 117. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

 

Bergara, 2014ko urriak 22

IDAZKARIAK