JAKINARAZTEN DA 2014ko urriaren 20an Alkate andreak hurrengo dekretu hau eman duela:

“Bergarako Udaleko Zabalotegi aretoko arduradun lanpostua betetzeko deialdia egin du eta eskaerak aurkezteko epea amaitu denez, aurkeztutako instantzia eta dokumentazioa azterturik, E R A B A K I  D U T

 

LEHENA: Onartutako eta baztertutakoen izangaien behin-behineko zerrenda hau onartzea:

IZANGAIAK

ARAMBARRI URRETA, ANE                            

BELTRAN DE GUEVARA AREJOLALEIBA, JOSU             

BERNAL D,ARCY, ZALOA                              

BIKUÑA NARBAIZA, PAULO                           

DURAN BACAICOA, ALEXANDER                         

ELETA ZUDAIRE PEDRO, CARLOS                 

ETXEBERRIA LETE, SIMON                           

GARITANO LARRAムAGA, ANDER                        

ILARDUYA IZTUETA, MIKEL                           

LARRAÑAGA SANTAMARIA, ION                        

LECUBE ITURRIOZ, ENDIKA                          

LOITI LOPEZ, ERAITZ                               

MADARIAGA MUJIKA, NEREA                           

MARTINEZ GOMEZ, JOKIN                             

MENOR,MENDIA, ALAITZ                              

OLABARRIA MURPHY, NATHAN THOMAS                   

OLAIZOLA FEITO, JOSU                             

ORGAZ GARCIA, IKER                                

OSA GALARRAGA, GAIZKA                             

OSA GALARRAGA, IBON                               

REMENTERIA SARRIONANDIA, GAIZKA                  

RODRIGUEZ FERNANDEZ, IÑIGO                       

RODRIGUEZ GARCIA, YOSU                           

ROIGE DOBAO, ENEKO                               

SANCHEZ CANTERO, URKO                             

SANCHEZ GANTXEGI, IKER                           

UNANUE AGUIRREBEITIA, MAITE                        

URIBE-ETXEBERRIA SESMA, GORKA                    

URRUTIA ARRUTI, XABIER                           

Onartuak izan badira ere udalak edozein momentutan baldintzak betetzen direla egiaztatzeko konprobaketa lanak egin ditzake.

 

BIGARRENA: Epaimahaia ondorengo hauek osatzea:

Lehendakaria: Maider Osa Etxebarria

                Bokalak:

-          Iñaki San Jose Loiti obra eta zerbitzuetako burua.

-          Juan Ramon Garitano Larrañaga, obra eta zerbitzuetako buruaren laguntzailea eta lehendakariaren ordezkoa.

-          Iosu Martin Alkorta Marco, elektrikari arduraduna.

-          Iker Ibarguren Baños-Antigua elektrikari arduradunaren ordezkoa.

-          Valentin Fernandez De Luco Martinez, HAEEko ordezkaria hautaketa-saioen azteketarako.

-          Maria del Carmen Uria Fuciños, HAEEko ordezkariaren ordezkoa hautaketa-saioen azterketarako.

-          Julian Cabezas Urkiaga, HAEEKO ordezkaria euskara frogarako.

-          Garbiñe Doval Garcia, HAEEKO ordezkariaren ordezkoa euskara frogarako.

-          Jorge De La Torre De La Torre, teknikaria.

-          Anselmo Calleja Quiñones, Jorge De La Torre De La Torre teknikariaren ordezkoa.

-          Andoni Zubiaga Barrena, Amaia Antzoki-zinemako arduraduna.

-          Aitor Aranzabal Altuna, komiteko kidea

-          Felix Irizar Prieto, komiteko kidearen ordezkoa.

Idazkaria:

Mª Concepción Ugalde Izeta, Bergarako Udaleko behin-behineko Idazkaria.

Goretti Andrinua Iraolagoitia, idazkariaren ordezkoa.

 

HIRUGARRENA: Onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendaren aurka erreklamazioak 10 egun naturaleko epean aurkeztu ahal izango dira, zerrenda udaleko iragarki taulan eta web orrian argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, besterik gabe.

Erreklamazioak aurkeztuko balira udaletxeko iragarki taulan eta udaleko WEB orrian argitaratuko den ebazpenaren bitartez erabakiko dira.

 

LAUGARRENA: Izangaiei jakinaraztea oinarriek diotenari jarraituz oposizioaldiko lehen froga azaroaren 25ean goizeko 10:00etatik aurrera egingo dela horretarako izangaiek UNEDek Bergaran duen egoitzan (San Martin Agirre plaza) .

 

Ebazpenaren aurkako bideak:

Administrazio bidean behin betikoa den erabaki honen aurka Administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar dezakezu, Administrazioarekiko Auzitarako Epaitegian.

Horretatako bi hilabeteko epea duzu, jakinarazpen hau jasotzen duzun hurrengo egunetik hasita.

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idazatian adierazitako Administrazioarekiko Auzi errekurtsoaren aurretik, berraztertze errekurtsoa jar dezakezu erabakia hartu duen organoaren aurrean hilabeteko epean jakinarazpena jasotzen duzun hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Dena den, egoki deritzozun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

lege-oinarria: Urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109.c, 116. eta 117. atalak, Administrazioarekiko Auzitarako Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. atala, abenduaren 23ko 19/2003 Lege Organikoan aldatua, eta lege bereko 46. atalak eta Kode Zibilaren 5. atala.

Bergara, 2014ko urriaren 29a.

IDAZKARIAK