Espediente zenbakia: 
2021LAAU0010
Deialdiaren xedea: 

Honako deialdi honen xedea da barne promozioan eta lehiaketa-oposizio sistemaren bidez OBRA ETA ZERBITZUETAKO BRIGADARAKO OBRETAKO OFIZIAL IGELTSEROA kontratatzea, kontratu finkoarekin.

Lanpostua sailkapeneko C sailkapen-mailan C2 azpitaldekoa da, eta 10. mailari dagokion soldata-maila du. Halaber, 2. hizkuntz eskakizuna dagokio, derrigorrezkoa.

Lan-kontratua lan-jardun osokoa izango da.

Lanegunak eta ordutegia udalak urtean-urtean finkatutakoak izango dira, betiere lanpostuaren izaeraren eta zerbitzuaren premien araberakoak; adibide gisara, Bergarako jaietan, San Martin jaietan, San Martzial jaietan, Erramu Zapatuan eta horrelako jaietan antolatzen den egitarauak eskatzen duen langile-premiari erantzuteko lan egin beharko du, guztiak egutegian aurreikusiko direlarik

Lanpoltsa: 
ez
Deialdia eta oinarriak
Oinarriak
GAOn noiz argitaratua: 
2021-08-30
Eskaera orria: 
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko eta, hala badagokie, parte hartzeko, ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:

  1. Europako Batasuneko estatu kideetakoren bateko herritarra izatea, edo Europako Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsitako tratatu nazioartekoen bertutez langileen zirkulazio librea aplikatzekoa zaion estaturen bateko herritarra izatea, urriaren 30ean onartutako 5/2015 Errege Dekretu Legegileak onartutako Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateratuak 57. artikuluan xeda­tzen duenaren arabera.

Halaber, hartu ahalko dute parte espainiarren eta Europako Batasuneko beste estatu kide batzuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez bananduak ez badaude, bai eta haren eta ezkontidearen ondorengoek ere, betiere, era berean, zuzenbidez bananduak ez badaude, baldin eta hogeita bat (21) urtetik beherakoak badira edo, urte gehiagoko adina izanda ere, gurasoen kontura bizi badira.

Lan kontratupeko lanpostua izanik, aurreko paragrafoetan adierazitako pertsonez gain, Espainian legezko bizilekua duten atzerritarrek ere parte hartu dezakete prozesuan. Kontratatzeko unean egiaztatu beharko dute lanean jarduteko baldintza administratiboak betetzen dituztela

  1. 2. Hizkuntza Eskakizuna, derrigorrezkoa.

c)  Eskola graduatua, LH1 edo parekoa den edo maila bereko titulazioa izatea.

d) Lanpostuaren berezko egitekoak behar bezala betetzea eragotziko dion gaixotasunik edo akats fisiko nahiz psikikorik ez izatea.

e) Diziplinazko prozeduraren bidez Administrazio Publikoetako erakundeen zerbitzutik bereizitakoa ez izatea, eta administrazio publikoan jarduteko gaitasunaz gabeturik ez egotea.

  1. B motako gida-baimena edo baliokide baten jabe izatea.
  2. E edo C2 titulazio-taldeko lanpostu batean, Bergarako Udalean kontratu finkoarekin bi urteko antzinatasunarekin aktiboan egotea.
  3. Deialdian parte hartzeko Bergarako Udalak Zerga Ordenantzan aurreikusitako azterketa-eskubideengatiko 20,00 euroko tasa ordaintzea.

Azterketa egiteko tasa ordaintzeari dagokionean beti transferentzia bidez egingo da eskabideak egiteko aurkezteko epea amaitu baino lehen.

Transferentzia egiterakoan derrigorrez espediente zenbakia eta deialdian parte hartuko duenaren NAN zenbakia adierazi beharko dira.

Transferentzia agiria eskaerarekin batera aurkeztuko da.

Ordainketa eskaerak egiteko epean egin beharko da kontu korronte honetan:

 

KUTXABANK

ES94 2095

5070

79

1061075569

Parte hartzeko, a), b), c), f) g) eta h)) ataletan jasotako baldintzak betetzea egiaztatzen duten dokumentuak eskaera-orriarekin batera aurkeztuko dira. Kopiak izango dira.

Oharrak: 

Aurkezpen telematikoa egiteko klik egin hemen.

 

Onartu eta baztertuak
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BEHINEKO zerrenda: 
Onartutako eta baztertutakoen BEHIN BETIKO zerrenda: 
Hautaketa frogak eta merituen balorazioa
Azterketak
Deialdiaren egoera: