Deskribapena: 

Udaleko Osoko Bilkurak 2018ko maia­tza­ren 28an erabaki zuen hasierako onarpena ematea obrak buru­tze­an edukion­tzi, hesi babestaile, aldamio eta gainon­tze­ko ekipamendu eta materialez bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia arau­tze­ko udal ordenan­tza­ri. Horrenbestez, jendarurrean jar­tzen da interesdun guztiek bidezko dituzten ohartarazpen edo iradokizunak aurkez di­tza­ten Udaleko Idazkari­tza­ko bulegoetan, 30 eguneko epean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau argitaratu eta biharamunetik konta­tzen hasita. Aipatutako epean erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten ez bada, behin-behineko akordioa behin betiko­tzat hartua izango da, 7/1985 Legeko 49 artikuluaren arabera.

Noiztik erakusgai:
2018.eko Uztailaren 10an
Noiz arte erakusgai: 
2018.eko Uztailaren 19an