Lanpoltsa: 
ez
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
•16 urte beteta izatea
•Eskola graduatua edo pareko titulazioa
•2HE, derrigorrezkoa
•B gida baimena
•Bergarako udaleko E sailkapen-taldeko lanpostu batean langile finkoa izatea, gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

Lanpoltsa: 
bai
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Onartuak izateko eta, hala badagokie, neurketan parte hartzeko, ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte izangaiek:

  1. Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren baten herritartasuna izatea edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko herritarra izatea.
  2. Parte hartu ahal izango du, era berean, Europar Batasuneko kide diren estatuetako herritarren ezkontideak, betiere zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita bere ondorengoak eta bere ezkontidearenak ere, baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak badira, eta ondorengo horiek hogeita bat (21) urte baino gutxiagokoak badira, eta adin horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak.
  3. Era berean, parte hartu ahal izango dute Espainiako estatuan bizi eta aurreko paragrafoetan sartu gabe dauden atzerritarrek. Hauek aukeratuak izango balira, kontratuaren objektu den jarduera burutzeko administrazioaren baimena dutela probatu beharko dute, aipatutako kontratua egin baino lehen.
  4. 16 urte beteta izatea.
  5. Eskolaratze-ziurtagiria edo parekoa den titulazio-maila izatea, edo titulua eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea. Titulazioak atzerrikoak badira, haien homologazioaren egiaztagiria aurkeztu beharko da.
  6. Lanpostuaren berezko egitekoak behar bezala betetzea eragotziko dion gaixotasunik edo akats fisiko nahiz psikikorik ez izatea.
  7. Diziplinazko prozeduraren bidez Administrazio Publikoetako erakundeen zerbitzutik bereizitakoa ez izatea, eta administrazio publikoan jarduteko gaitasunaz gabeturik ez egotea.
  8. 1. Hizkuntza Eskakizuna, derrigorrezkoa.
  9. B gida baimena izatea.
  10. Fitosanitarioen aplikatzaileen oinarrizko formazioa izatea.

Oinarri honetan zerrendatutako oinarrizko baldintzak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean beteta egon beharko dira, eta plaza eskuratu bitartean mantendu. h)  azpiatalean ezartzen den baldintza bere unean egiaztatu beharko da eta j) azpiatalean ezartzen den baldintza kontratua sinatu aurretik edo frogaldian ziurtatzekoa eta  frogaldia gainditzeko baldintza izango da.Horrela egin ezean kontratua behin betirako bertan behera lagako da.

Lanpoltsa: 
ez
Izangaiek bete beharreko baldintzak: 

Oinarrietan jasotakoak eta, besteak beste, ondorengoak:
•16 urte beteta izatea.
•Eskolaratze-ziurtagiria edo pareko titulazioa
•1 HE, ez derrigorrezkoa
•B gida baimena
•Bergarako udaleko E sailkapen-taldeko lanpostu batean langile finkoa izatea, gutxienez bi urteko antzinatasunarekin.

Orriak