Ordenantza honen xedea da jabari eta erabilera publikoko udal espazio libreen eta bide-sarearen zorupe, lurzoru eta hegalean gauzatzen diren obrek edo zerbitzu-instalazioek bete behar dituzten baldintza teknikoak eta koordinazio-irizpideak arautzea udal eskumenaren eremuan.